DOM POMOCY SPOŁECZNEJ

OCHRONA DANYCH

Deklaracja Dostępności dla strony internetowej www.dps-krosno.pl

Dom Pomocy Społecznej Nr 1 w Krośnie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Krośnie.

  • Data publikacji strony internetowej: 2011-11-09.
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-12-31.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Opublikowane materiały multimedialne takie jak zdjęcia mogą nie posiadać dodatkowych opisów; Artykuły zamieszczone w formie wstawionego zdjęcia w treści dokumentu nie są przeszukiwalne;.

Artykuły zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

  • Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-03-31.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

  • Powiększanie czcionki klawisz Ctrl i + (plus)
  • Pomniejszanie czcionki klawisz Ctrl i – (minus)
  • Ustawienia domyślne czcionki klawisz Ctrl i 0 (zero)
  • Przełączanie między zakładkami klawisz Tab
  • Przewijanie strony w górę klawisz PgUp Przewijanie strony w dół klawisz PgDn.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Dyrektor Magdalena Słyś, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 13 43 673 99 lub 13 43 634 53. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt na adres email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 13 43 673 99.

Prezydent Miasta Krosna powołał Koordynatora oraz Zespół ds. dostępności na terenie Gminy Miasto Krosno (zarządzeniem Nr 806/20 Prezydenta Miasta Krosna z dnia 23 września 2020 r.) Koordynatorem ds. dostępności na terenie Gminy Miasto Krosno jest Pani Anna Dziadosz tel. kontaktowy 13 47 43 014, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .

Na wyżej podany kontakt można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności. Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

1. Dostępność wejścia do budynku.

Wejście główne oraz wejście boczne do budynku od strony parkingu usytuowane są w sposób umożliwiający wjazd osobom na wózkach. Administracja znajduje się na parterze po prawej stronie od wejścia głównego, komunikacja schodami lub pochylnią dla wózków inwalidzkich.

2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

Dla osób na wózkach dostępny jest cały budynek, korytarze i wszystkie pomieszczenia. W budynku znajdują się dwie windy osobowe, które obsługują wszystkie kondygnacje budynku (sutereny, parter i cztery piętra). Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się w budynku na parterze, po prawej stronie od wejścia głównego.

3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.

Do wejścia głównego do budynku oprócz schodów prowadzi pochylnia dla wózków inwalidzkich. Wejście boczne usytuowane jest na poziomie terenu - nie wymaga pokonania przewyższenia. Na parterze budynku znajduje się tablica informacyjna z opisem pomieszczeń. Na wprost wejścia głównego znajduje się winda osobowa oraz główna klatka schodowa. Po prawej stronie wejścia głównego znajduje się pochylnia dla wózków inwalidzkich umożliwiająca dostęp do gabinetu medycznej pomocy doraźnej, dyżurki pielęgniarek, pomieszczeń administracyjnych oraz przewiązki łączącej budynek DPS nr 1 z Kaplicą. Po lewej stronie od wejścia głównego znajduje się korytarz prowadzący do jadalni oraz drugiej windy osobowej. Wejście do pomieszczenia jadalni po pochylni dla wózków inwalidzkich. W windy osobowe są w pełni przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Na głównej klatce schodowej oraz ewakuacyjnej klatce schodowej znajdują się oznaczenia informujące o numerze kondygnacji. W Domu Pomocy Społecznej nr 1 w Krośnie nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

4. Informacja o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Na parkingu przed budynkiem znajduje się miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Na parkingu brak barier architektonicznych.

5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu m.in. do obiektów użyteczności publicznej, w szczególności: budynków i ich otoczenia przeznaczonych na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości itp., a tym samym także do budynku Domu Pomocy Społecznej nr 1 w Krośnie. Warunkiem wejścia na teren budynku DPS nr 1 z psem asystującym jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Możliwość wejścia do budynku DPS nr 1 z psem asystującym nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego. Osoba niepełnosprawna nie jest zobowiązana do zakładania psu asystującemu kagańca oraz prowadzenia go na smyczy.

6. Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

W Domu Pomocy Społecznej nr 1 nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego (PJM).